07 sep 2012 18:06

Uitvoering van het verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inning en de consignatie van boetes regelt bij de vaststelling van bepaalde inbreuken op het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart*.

De regeling voor de onmiddellijke inning van boetes die door de wet van 20 januari 2011* werd ingevoerd, wordt verduidelijkt. Op basis van een lijst van inbreuken wordt nu aangeduid welke agenten inbreuken mogen opsporen en beboeten, hoeveel de boetes bedragen en hoe ze geïnd worden.

Het  ontwerp wijst ook de deskundigen die het nalenssysteem kunnen beproeven en de bevoegde overheden voor de afgifte voor de olieafgifteboekjes aan.

Het ontwerp wordt voorgesteld aan de gewestregeringen en wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

* Straatsburg, 9 september 1996.
**houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het verdrag.