23 nov 2018 17:28

Uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken.

Het ontwerp vervangt het koninklijk besluit van 13 december 1968 en bevat, naast een update van enkele relevante bepalingen, de uitvoering van de nieuwe artikelen 288 en 288bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. Het ontwerp stelt zo de procedure vast voor de inning en invordering van de rolrechten en bepaalt de administratieve boete in geval van laattijdige betaling van het verschuldigde rolrecht.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.