04 apr 2014 19:55

Uitvoering van optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van sommige optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten.

Het ontwerp van koninklijk besluit vloeit voort uit, enerzijds, de optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten en, anderzijds, de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen. Het ontwerp bepaalt:

  • de aangelegenheden waarvoor de centrale diensten van de algemene directie gerechtelijke politie gespecialiseerde onderzoeksopdrachten uitvoeren
  • de definitie van het begrip "multidisciplinair onderzoeksteam (MOTEM)", onder meer in het kader van de aanpak van de georganiseerde economische en financiële criminaliteit, de fiscale en sociale fraude, alsook de inzetcriteria en de arbitrageprocedure bij de inzet ervan
  • de statutaire kwalificatie van de nieuwe ambtsgebieden van de bestuurlijke directeurs-coördinatoren en van de gerechtelijke directeurs van de federale politie

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de  artikelen 102, tweede lid, 4°, en 105, §§ 10 en 11,  van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, en van artikel 67 van de wet 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten ("Exodus-wet")