19 jul 2019 18:37

Uitvoering van wijzigingen in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s bij arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen uitvoert in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s bij arbeidsongevallen.

Het ontwerp voert de wettelijke wijzigingen uit die de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken heeft ingevoegd in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Het gaat om wijzigingen in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s. Het concept van ‘verzwaard risico’ heeft als doel het aantal arbeidsongevallen terug te dringen door de nadruk te leggen op het belang van preventie. Zo heeft de wet van 21 december 2018 de mogelijkheid gecreëerd om beroep te doen op een preventie-instituut, dat onder het gezag staat van een specifiek paritair comité. Het koninklijk besluit van 23 december 2008 moet dus aan deze wijzigingen worden aangepast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s