15 jul 2016 16:09

Uitvoeringsmaatregelen voor het systeem van flexijobs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van de wet rond diverse bepalingen van sociale zaken inzake flexijobs.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om:

  • de prestaties, geleverd in het kader van een flexi-job, uit te sluiten van de berekeningsbasis voor het toekennen van verminderingen van werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
  • het percentage vast te leggen waarmee het flexiloon wordt verhoogd als basis voor de berekening van de gewone sociale zekerheidsbijdragen indien een werkgever een werknemer aangeeft als flexi-jobwerknemer, terwijl die werknemer niet voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van een flexi-job. Het ontwerp voorziet dat in dit geval het flexiloon verhoogt wordt met 125% van het flexiloon om tot een niveau te komen van sociale zekerheidsbijdragen dat minstens overeenstemt met wat in het kader van een reguliere tewerkstelling in de sector zou zijn verschuldigd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voor wat de flexijobs betreft en tot aanpassing van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot doelgroepverminderingen