09 nov 2018 18:25

Uitvoeringsmodaliteiten van de wet over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitvoeringsmodaliteiten concretiseert van de wet over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten.

De bedoeling van het systeem is 'een uniforme prijs voor eenzelfde product', met name een voor elk ziekenhuis identieke financiering voor elke patiënt in dezelfde laagvariabele patiëntengroep. Een laagvariabele patiëntengroep is een goed aflijnbare patiëntengroep, waarvoor de zorg goed standaardiseerbaar is. Er zijn ook geen objectieve redenen die verschillen in zorgpraktijk verklaren.

In een eerste fase worden enkel de honoraria van de zorgverleners in een globaal bedrag gebundeld. In de komende jaren zullen ook de andere financieringsbronnen (bijv.:  geneesmiddelen, verblijfsvergoeding via het budget van financiële middelen) worden geïntegreerd.

Het ontwerp bepaalt de volgende uitvoeringsmodaliteiten:

  • de aanduiding en definitie van de laagvariabele patiëntengroepen
  • de verstrekkingen en verblijven die niet gedekt zijn door het globaal prospectief bedrag
  • de berekeningsmethode van het globaal prospectief bedrag per opname, voor elk van de laagvariabele patiëntengroepen
  • de jaarlijkse herberekening van het globaal prospectief bedrag per patiëntengroep
  • het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de verstrekkingen die worden vergoed via het globaal prospectief bedrag
  • de datum van inwerkingtreding, met name 1 januari 2019

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg