23 okt 2015 15:48

Uitvoeringsmodaliteiten voor intrekking, ongeldigverklaring en weigering van afgifte identiteitskaart

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat de modaliteiten bepaalt voor intrekking, ongeldigverklaring of weigering van afgifte van een identiteitskaart, in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk begin 2015, maar ook van de politie-interventies in Verviers, moesten er snel concrete maatregelen genomen worden om terrorisme en radicalisering te bestrijden en om de bevoegde overheden de wettelijke middelen te geven in het kader van hun opdrachten inzake bescherming van de bevolking.

In dat kader strekt de wet van 10 augustus 2015 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, ertoe de intrekking, ongeldigverklaring of weigering van afgifte van een identiteitskaart aan een Belg mogelijk te maken, onder bepaalde specifieke voorwaarden.

Het koninklijk besluit bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten om de wet van 10 augustus 2015 op het terrein te realiseren.

Deze maatregelen moeten het met name mogelijk maken preventief te vermijden dat Belgische onderdanen die bijvoorbeeld kandidaat zijn om daden van terrorisme te plegen, naar het buitenland vertrekken. De identiteitskaart maakt het immers mogelijk om - zonder paspoort - in en naar bepaalde vreemde landen te reizen.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goedgekeurd, bepaalt de volgende uitvoeringsmodaliteiten:

  • Bij intrekking, ongeldigverklaring of weigering van afgifte van de identiteitskaart, op advies van het OCAD, brengt de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken de burgemeester van de gemeente waar de betrokken persoon zijn verblijfplaats heeft, schriftelijk op de hoogte.
  • Bij een intrekkingsbeslissing vraagt de burgemeester van de betrokken gemeente aan de bevoegde politiezone om persoonlijk over te gaan tot intrekking van de identiteitskaart.
  • Bij een weigering, ongeldigverklaring of intrekking van een identiteitskaart levert het gemeentebestuur waar de betrokkene zich aanmeldt, een attest af. Dit attest komt overeen met het attest van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart.
  • In geval van intrekking en/of ongeldigverklaring van de identiteitskaart wordt de elektronische functie van de kaart definitief stopgezet door de helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking.

Deze maatregel moet vermijden dat Belgen die bijvoorbeeld kandidaat zijn om daden van terrorisme te plegen, naar het buitenland vertrekken.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten (artikel 6, alinea 10), van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.