23 okt 2015 15:45

Ministerraad van 23 oktober 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 oktober 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde de eerste minister aan dat de ministerraad een reeks maatregelen op het vlak van veiligheid heeft goedgekeurd, namelijk een bijkomende eenmalige steun aan 10 steden en gemeenten in het kader van de strijd tegen radicalisering, de praktische voorwaarden voor het intrekken van de identiteitskaart en het vrijmaken van een tweede schijf van 100.000 euro van de veiligheidsprovisie.

De eerste minister herinnerde er ook aan dat het ontwerp van koninklijk besluit, dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot werk van 6 naar 4 maanden brengt, vanmorgen in tweede lezing werd goedgekeurd.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft vervolgens meegedeeld dat er een engagementsverklaring zal ingevoerd worden. Deze verklaring, die een aantal basisprincipes van onze grondwet en van de rechten van de mens bevat, zal aan de vluchtelingen die in ons land aankomen, worden voorgelegd. Wanneer de vluchtelingen weigeren dit engagement te tekenen, zal dit gevolgen hebben voor hun nationaliteits- en/of asielaanvraag in ons land.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders had het over de voorbereiding van het universeel periodiek onderzoek waaraan België zich in januari 2016 moet onderwerpen voor de VN Mensenrechtenraad.

De minister van Justitie ging vervolgens dieper in op het voorontwerp dat het statuut van de geïnterneerden in het kader van het Justitieplan aanpast.

Minister van Begroting Sophie Wilmès haalde de begrotingsberaadslaging aan voor de toekenning van kredieten die bestemd zijn voor de betaling van de achterstallige facturen van de FOD Justitie.

Tot slot ging minister van Volksgezondheid Maggie De Block dieper in op het begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg 2016.