23 okt 2015 15:49

Duitstalige gemeenschap: taalcertificaten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Het voorontwerp van wet beantwoordt aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 februari 2015. Het wijzigt, voor de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied, artikel 53 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, zodat "Selor niet langer het monopolie heeft wat de examens voor taalkennis betreft".

Daarnaast voert het ontwerp van koninklijk besluit, voor de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied, een mechanisme in waardoor taalcertificaten die uitgereikt zijn aan de onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat in aanmerking kunnen worden genomen, voor zover uitgereikt in die lidstaten en die Bondsstaat. Een Commissie van deskundigen werd dan ook opgericht om te oordelen over de gelijkwaardigheid van de certificaten.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit worden voor advies aan het Parlement van de Duitstalige gemeenschap voorgelegd. Verder wordt het voor advies ook aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Ontwerp van koninklijk besluit, uitvoering van artikel 53, tweede alinea, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.