23 okt 2015 15:48

Overeenstemming met richtlijn preventie en herstel milieuschade

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van een koninklijk besluit, betreffende de preventie en het herstel van milieuschade bij het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO).

Het Directoraat-generaal Milieuzaken van de Europese Commissie heeft gewezen op het bestaan van een aantal tekortkomingen in de Belgische federale bepalingen tot omzetting van de richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2004, betreffende milieuaansprakelijkheid om milieuschade, veroorzaakt door genetisch gemodificeerde organismen (GGO), te voorkomen. Het doel van dit koninklijk besluit is dan ook om de lacunes op te heffen en om het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de richtlijn 2004/35/EG.

Een van de aanpassingen is dat de exploitanten potentiële herstelmaatregelen vastleggen die ze ter goedkeuring aan de bevoegde instantie voorleggen. De bevoegde instantie zal nadien bepalen welke maatregelen uitgevoerd zullen worden, rekening houdend met de aard, de omvang en de ernst van de milieuschade, net als met de mogelijkheid van natuurlijke regeneratie en het gevaar voor de menselijke gezonheid.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade bij het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten.