18 dec 2021 12:01

Uitvoeringsprotocollen voor de centralisatie van de participaties BNPP en Ethias binnen de FPIM

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de Uitvoeringsprotocollen voor de centralisatie van de participaties BNPP en Ethias binnen de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). 

Het regeerakkoord voorziet dat het de regel zou moeten zijn dat alle participaties van de Federale staat in eenzelfde vehikel worden gecentraliseerd, dat wil zeggen op de balans van de FPIM. In uitvoering van deze beslissing, heeft de FPIM de werkzaamheden aangevat voor vier van de weerhouden vennootschappen: Belfius, Nationale Loterij, BNPP en Ethias. Voor de vennootschappen BNPP en Ethias wordt het waarderingsproces momenteel afgerond en zijn protocollen opgesteld ter vervanging van de huidige overeenkomsten tot gedelegeerde opdracht. 

In dit kader doet de ministerraad het volgende:

  • ze neemt kennis van de stand van zaken van het centralisatieproces
  • ze gaat akkoord met de protocollen met betrekking tot de vennootschappen BNPP en Ethias
  • ze gaat akkoord met de koninklijke besluiten die een einde maken aan de gedelegeerde opdrachten met betrekking tot de vennootschappen BNPP en Ethias en verleent de Minister van Financiën het mandaat om deze te ondertekenen in naam van de Belgische Staat
  • ze belast de FPIM met het verderzetten van de werkzaamheden betreffende Belfius en de Nationale Loterij
  • ze beslist dat administratieve lasten die gepaard gaan met de transactie van aandelen naar de FPIM, integraal gedragen worden door de FPIM

Uitvoeringsprotocollen voor de centralisatie van de participaties BNPP en Ethias binnen de FPIM - Twee ontwerpen van koninklijk besluit houdende beëindiging van de gedelegeerde opdracht toevertrouwd aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) door het koninklijk besluit van 12 november 2008 waarbij aan de FPIM een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de FPIM en de gewestelijke investeringsmaatschappijen