20 mrt 2014 17:56

Uitwerking van het beveiligingsplan voor kritieke infrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de informatie vastlegt, die het beveiligingsplan de exploitant van een kritieke infrastructuur in de elektronische communicatiesector dient te bevatten.

Richtlijn 2008/114/EG inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren, wordt gedeeltelijk omgezet door de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren. De Richtlijn beperkt zich tot de sectoren vervoer en energie, maar de wet omhelst eveneens de sector financiën en de sector elektronische communicatie. Deze wet bepaalt de basisinhoud van het beveiligingsplan dat de exploitant van een kritieke infrastructuur dient uit te werken. Het ontwerp voert de wet uit voor de elektronische communicatiesector door de beveiligingsmaatregelen en de informatie die het plan dient te bevatten, te preciseren. Het bepaalt ook de frequentie van de oefeningen en de bijwerkingen van het beveiligingsplan. Van 25 juni tot 29 juli 2013 werd een openbare raadpleging over het ontwerp van besluit georganiseerd. Op verzoek van verscheidene operatoren werd deze verlengd tot en met 16 augustus 2013.

Een kritieke infrastructuur is een installatie, een systeem of een deel ervan, van federaal belang, dat van essentieel belang is voor het behoud van de vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn. De verstoring van hun werking of hun vernietiging zou een aanzienlijke weerslag kunnen hebben, doordat de functies ontregeld raken.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren