22 apr 2021 09:58

Uitwisseling van goede praktijken van bedrijven om het evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen - Webinar

Brussel, 22 april 2021 - Wat doen bedrijven om het evenwicht tussen werk en privéleven van hun werkneme(e)r(st)ers te versterken? Deze vraag zal centraal staan tijdens een webinar die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op vrijdag 23 april 2021 organiseert in het kader van het project Parents@work.

Hoewel veel bedrijven overtuigd zijn van de positieve aspecten van een evenwichtige balans tussen werk en privéleven voor hun werkne(e)m(st)ers, zowel voor het welzijn op het werk als voor de productiviteit, is het voor werkgevers niet altijd gemakkelijk om de juiste formule te vinden.

In het kader van het project Parents@work heeft het Instituut diverse voorbeelden uit verschillende bedrijven verzameld van vernieuwende praktijken die het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen voor mannen en vrouwen. 

Concreet werden vier bedrijven geselecteerd om hun goede praktijken voor te stellen: verlengd vaderschapsverlof, hulp bij huishoudelijke taken, financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en meer flexibiliteit op vraag van de werkne(e)m(st)ers zijn slechts enkele voorbeelden.

Tijdens deze webinar zullen de bedrijven hun ervaringen delen met andere werkgevers en HR-managers om hen te helpen een ouder- en gelijkheidsvriendelijk beleid te ontwikkelen.

Daarna volgt een debat met vertegenwoordigers van werkgevers (VBO en UNIZO) over de volgende vragen: Hoe pak je deze problemen aan als werkgever? Welke maatregelen zijn nodig? Wat zijn de succesfactoren? Is dit ook mogelijk in een kmo?

Tot slot zal tijdens deze webinar ook een online toolkit worden voorgesteld met tal van goede praktijken en praktische checklists om werkgevers te helpen.

Het evenwicht tussen werk en privéleven is een belangrijke uitdaging voor de bedrijven, maar ook voor de hele samenleving. De COVID-19-crisis heeft ons herinnerd aan de mate waarin vrouwen een groot deel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen. Er is dus nood aan maatregelen om de combinatie van werk en privéleven te verbeteren en tegelijkertijd de gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke

E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.