02 mrt 2018 15:47

Uitzendarbeid bij de federale overheid

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitzendarbeid bij de federale overheid mogelijk maakt.

Het ontwerp heeft als doel het reglementair kader te bepalen voor de invoering van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en HR Rail. Het ontwerp noemt tevens de vormen van uitzendarbeid waarvan de diensten gebruik kunnen maken, de vaststelling van de duur waarop een beroep kan worden gedaan op uitzendarbeid, het beslissingskader en de informatieverstrekking, en de rapportering en de monitoring over uitzendarbeid. Het ontwerp voorziet dat er beroep kan worden gedaan op uitzendarbeid in het federaal administratief openbaar ambt in de volgende gevallen:

  • de tijdelijke vervanging van een contractueel van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst
  • de tijdelijke vervanging van een contractueel van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd
  • de tijdelijke vervanging van een contractueel die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd voor zover de wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet voor een onbepaalde tijd werd gesloten
  • de tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent
  • de tijdelijke vermeerdering van het werk
  • de uitvoering van uitzonderlijk werk

Om duidelijkheidsredenen wordt per vorm van uitzendarbeid geopteerd voor een uniforme duurtijd van maximaal 12 maanden, en dit met inbegrip van mogelijke verlengingen.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicaal overleg et zal vervolgens ter advies voorgelegd worden aan de Raad van State.