21 mei 2021 10:41

Urgentie biodiversiteit: het collectief bewustzijn aanwakkeren 

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei herinnert minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, eraan dat de bescherming en het herstel van de biodiversiteit een hoofdprioriteit is, wil men de voorwaarden garanderen om de mensheid leefbaar te houden. Het hoeft geen betoog meer dat de huidige crisis de onderlinge verbondenheid tussen de menselijke gezondheid en de gezondheid van onze planeet heeft blootgelegd, maar de uitdaging die biodiversiteit vormt, vindt nog steeds niet haar juiste plaats in het collectief bewustzijn. 

 “De gezondheidscrisis die ons momenteel treft, heeft op brutale wijze duidelijk gemaakt dat ons model beperkingen en zwakheden vertoont en dat dit model verantwoordelijk is voor de milieuverloedering, waaronder het verlies aan biodiversiteit. Dit mag zeker niet uit het oog verloren worden op dé internationale conferentie van de biodiversiteit, COP15!”,  aldus de minister. 

 

 

 

 

 

Cette crise a également mis en lumière notre interdépendance. Les différentes formes de vie sur  terre, les écosystèmes, la biodiversité… sont d’une importance capitale pour l’humanité. Les services écosystémiques nous procurent alimentation, protection, médicaments, matières premières, divertissement ou encore bien-être. Ils purifient l’eau et l’air que nous respirons, maintiennent l’équilibre climatique, transforment les déchets en matières premières, assurent la pollinisation des cultures, et font beaucoup plus encore. De leur bonne santé dépend la nôtre. One World, One Health.

« Malheureusement, alerte la ministre, si aujourd’hui, outre le consensus scientifique, il existe un consensus social et politique pour reconnaître l’urgence climatique, l’enjeu de la biodiversité émerge à peine dans la conscience collective. Or climat et biodiversité relèvent de la même urgence, du même combat. Nous devons rehausser nos ambitions en matière de biodiversité  au même niveau que ceux du climat et engager tous les acteurs - institutionnels, privés, citoyens…- dans la préservation et la restauration de notre biodiversité. C’est la position que je défendrai à l’occasion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) en octobre prochain, en confirmant notamment le soutien de la Belgique à l’initiative 30x30, qui vise la protection de 30% des océans et des terres d’ici 2030.

La COP15 doit être à la Biodiversité ce que la COP21 de Paris a été au Climat ! », conclut la ministre

Deze crisis heeft ook onze onderlinge afhankelijkheid aangetoond. De verschillende vormen van leven op aarde, ecosystemen, biodiversiteit…zijn van cruciaal belang voor de mensheid. Ecosysteemdiensten bieden ons voeding, bescherming, geneesmiddelen, grondstoffen, ontspanning en welzijn. Ze zuiveren het water en onze lucht, houden het klimaat in balans, zetten afval om in grondstoffen, zorgen voor de bestuiving van gewassen, en nog zoveel meer. Onze gezondheid is afhankelijk van de gezondheid van die ecosysteemdiensten: One World, One Health. 

“Hoewel er vandaag een maatschappelijke en politieke consensus bestaat om de klimaaturgentie te erkennen, dringt de uitdaging inzake biodiversiteit helaas nog maar amper door in het collectief bewustzijn. Klimaat en biodiversiteit vertonen echter dezelfde urgentie en vormen één en dezelfde strijd. We moeten onze ambities inzake biodiversiteit opkrikken naar hetzelfde niveau als de klimaatambities en alle actoren zoals overheids- en privéspelers, burgers…inzetten voor het behoud en het herstel van onze diversiteit”, waarschuwt de minister.  

“Dat is het standpunt dat ik zal verdedigen op de internationale top van de biodiversiteit COP15 in oktober van dit jaar. Ik zal er onder meer de steun van België bevestigen aan het 30X30-initiatief, dat tot doel heeft 30% van de oceanen en het land in de wereld te beschermen tegen 2030. De conferentie COP15 moet evenveel betekenen voor biodiversiteit als de Klimaatconferentie van Parijs, COP21, betekend heeft voor klimaat!”, besluit ze.