28 okt 2004 16:00

Vakbondspremie

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de koninklijke besluiten (*) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de koninklijke besluiten (*) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Het ontwerp voert de Intersectorale Sociale Programmatie 2003-2004 uit over de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Het ontwerp verhoogt de vakbondspremie tot 78 euro per jaar vanaf het referentiejaar 2003 en het bedrag van de administratieve werkingskosten tot 2,2 euro per vakbondspremie, te betalen voor elk referentiejaar vanaf 1 januari 2003. Naar aanleiding van deze verhoging dient men ook de bijdrage die de besturen, instellingen en diensten aan de Thesaurie storten, te verhogen. Ze bedraagt 45,39 euro per personeelslid per jaar voor het referentiejaar 2003 en voor elk van de volgende referentiejaren. Een tweede ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, §1 van het koninklijk besluit (**) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector voert de beslissing van de Ministerraad (***) uit, die bepaalt dat men de premies per referentiejaar en pas in het tweede jaar volgend op dat referentiejaar betaalt. De premie voor het referentiejaar 2004 wordt dus in 2006 op 30 september ten laatste betaald. (*) van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1,b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 en van 30 september 1980. (**) van 30 september 1980. (***) van 15 oktober 2004.