25 sep 2013 18:38

Vakbondsstatuut aangepast aan de evolutie van de openbare diensten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet  van 19 december 1974 tot organisatie van de relaties tussen de overheid en de vakbonden bijwerkt.

Het gaat om technische wijzigingen die een nieuwe stap zijn in de aanpassing van het vakbondstatuut aan de evolutie van de instellingen en de openbare diensten zoals de oprichting, de wijziging of de opheffing van federale, gemeenschaps-, gewestelijke, regionale, provinciale en gemeentelijke overheidsdiensten. Een aantal ongerijmdheden en verouderde bepalingen werd opgeheven. De bijlage die de benaming en de bevoegdheden van de comités van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke sector bepaalt, wordt eveneens aangepast.

Het ontwerp wordt aan het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten voorgelegd, nadien ook aan de Raad van State.