15 okt 2004 17:00

Vaste beroepscommissie voor vluchtelingen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed die het functioneren van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen regelt.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed die het functioneren van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen regelt.

De Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, het administratieve rechtscollege dat de beroepsprocedures ingesteld tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen behandelt, kijkt aan tegen een steeds toenemende achterstand. Om een verdere aangroei te voorkomen, heeft men een aantal maatregelen genomen. Naast de aanwerving van magistraten, voerde men een wetswijziging door - een aanpassing in de vreemdelingenwet - die als doel heeft, om de beroepsprocedures in regel door alleenzetelende magistraten te laten behandelen. Op deze wijze kan men de productiviteit opdrijven. Een voorontwerp van wet werd al besproken tijdens de Ministerraad van 30 en 31 maart 2004. Men besliste er dat het ontwerp aan de Raad van State mocht worden voorgelegd. Men bepaalde in de tekst dat men het zetelen met drie rechters zal beperken tot die gevallen, waarin het verzoekschrift vragen oproept over de eenheid van rechtspraak of waarin de behandelende magistraat van oordeel is dat de beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dient te worden hervormd (na beroep door de vreemdeling of de minister). Ook stelt men strengere eisen op het vlak van de kwalificaties waaraan de magistraten dienen te voldoen. Zo heeft men de leeftijdsgrens tot 35 jaar opgetrokken en is steeds een diploma van doctor of licentiaat in de rechten vereist voor de nieuw aan te werven magistraten. Het voorontwerp is het resultaat van nauw overleg met de magistraten van de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen.