15 apr 2016 17:20

Vastlegging financieringsregels van de Ombudsdienst Verzekeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financieringsregels van de Ombudsdienst Verzekeringen vastlegt.

Het ontwerp van koninklijk besluit brengt enkele wijzigingen aan in de financieringswerkwijze van de Ombudsdienst Verzekeringen. Deze werkwijze, die nodig is omwille van het grote aantal verzekeringstussenpersonen, is vastgelegd in overleg met alle betrokken partijen en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De Ombudsdienst Verzekeringen moet jaarlijks, voor 31 maart van het lopende kalenderjaar, het bedrag van de globale bijdrage meedelen aan de FSMA. De globale bijdrage voor de volgende kalenderjaren mag niet meer bedragen dan 130 procent van de geïndexeerde globale referentiebijdrage. Dit plafond van 130 procent wordt uiterlijk binnen vijf jaar herzien. 
  • De individuele bijdrage van de verzekeringstussenpersonen wordt op grond van deze globale bijdrage door de FSMA berekend. De bijdrage in de werkingskosten van de Ombudsdienst Verzekeringen zal samen geïnd worden met de bijdrage in de werkingskosten van de FSMA. Eén keer per jaar worden de gelden aan de Ombudsdienst doorgestort. De FSMA verantwoordt het doorgestorte bedrag en de niet-geïnde bijdragen worden bij de globale bijdrage van het volgende jaar gevoegd.
  • De raad van bestuur van de Ombudsdienst Verzekeringen bepaalt jaarlijks de financieringsbijdrage van de verzekeringsondernemingen. Deze financieringsbijdrage kan worden geïnd via de beroepsvereniging waarbij de verzekeringsonderneming is aangesloten. 

De Ombudsdienst Verzekeringen werd in oktober 2006 opgericht met als stichtende leden Assuralia, VVVM (verzekeringsmakelaars), FVF (verzekerings- en financiële tussenpersonen) en Feprabel. Het is een privaat initiatief met als opdracht klanten van verzekeringsnemers, verzekerden, begunstigden en derden betrokken bij de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst rond activiteiten van verzekeringsondernemingen, te onderzoeken, oplossingen voor te stellen, te bemiddelen en eventueel adviezen te geven aan verzekeringsondernemingen of -tussenpersonen. De Ombudsdienst Verzekeringen is lid van het directiecomité van de Consumentenombudsdienst.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen