23 dec 2022 16:58

Vastlegging van de loonmarge voor 2023 en 2024

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de maximale marge voor de loonkostenevolutie voor 2023 en 2024 vast te leggen.

Het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft de maximale beschikbare marge voor de loonkostontwikkeling voor de periode 2023-2024 op 0% bepaald. Gelet op het ontbreken van een akkoord onder sociale partners legt de regering, in uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en conform het verslag, de loonnorm vast op 0%. Indexeringen en baremieke verhogingen blijven nog steeds gevrijwaard en ook de koopkrachtpremie kan worden uitgekeerd bovenop deze norm.   

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen