15 jun 2021 21:05

Vastlegging van de maximale marge voor de loonkostenevolutie voor de jaren 2021 en 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed om de maximale marge voor de loonkostenevolutie voor de jaren 2021 - 2022 vast te leggen.

Het ontwerp heeft als doelstelling de maximale marge voor de loonkostenevolutie voor de jaren 2021 - 2022 op 0,4 % vast te leggen, overeenkomstig het verslag van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen