17 mei 2024 20:12

Vastlegging van de verloning van de directeuren van Hedera en de CFO van Nuclear Sub

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verloning van de directeuren van Hedera. De ministerraad gaat eveneens akkoord met de vastlegging van de vergoeding van de CFO van Nuclear Sub.

In het kader van het akkoord tussen de Belgische Staat en Engie wordt door het wetsontwerp houdende de oprichting, organisatie en werking van een publiekrechtelijke instelling die tot doel heeft de financiële verantwoordelijkheid voor bepaalde nucleaire verplichtingen te dragen, een nieuwe instelling met de naam 'Hedera' opgericht.

Deze instelling heeft tot doel in het algemeen belang de financiële verantwoordelijkheid met betrekking tot de overgedragen financiële verplichtingen inzake het beheer van radioactief afval en verbruikte kernbrandstof te dragen, de kosten die met die verplichtingen gepaard gaan, te voldoen en de financiering van die kosten te verzekeren. Hedera wordt geleid door een Directiecomité bestaande uit 3 leden: de voorzitter, de financiële directeur en de technische directeur.

Daarnaast neemt, eveneens in het kader van het akkoord met Engie, de Belgische Staat een participatie van 50% in een op te richten joint venture met Engie (“Nuclear Sub”). De Belgische Staat duidt de CFO van Nuclear Sub aan.

Dit betekent dat moet worden overgegaan tot de recrutering van vier functies, namelijk drie directeuren bij Hedera en de CFO van Nuclear Sub, waarbij eveneens het salarispakket bepaald moet worden.

Via het ontwerp van koninklijk besluit wordt de verloning van de directeur van Hedera vastgelegd. Bijkomend wordt via een politiek akkoord de verloning van de CFO van Nuclear Sub bepaald zodat ook hier de recrutering kan worden opgestart. Concreet gaat de ministerraad akkoord om het loon van de CFO van Nuclear Sub op hetzelfde niveau vast te leggen als dat van de financiële en technische directeur van Hedera.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.