16 jul 2021 17:54

Vastlegging van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van het globaal budget voor de Staat voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

In het koninklijk besluit van 30 december 2020 werd het globaal budget voor het jaar 2021 vastgelegd op 9.483.240.295 euro.

In het ontwerp zijn echter verschillende maatregelen opgenomen die een aanpassing vragen van het initiële globaal budget :

  • voor de ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg in de ziekenhuizen in deze periode van gezondheidscrisis wordt een budget van 46.073.000 euro getransfereerd van het RIZIV naar het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, om enerzijds de toegankelijkheid snel te verbeteren en anderzijds de klinische capaciteit te versterken
  • het totale budget van 22.000.000 euro voor de mobiele teams "Preparedness first line" (HOST),  wordt op 13.750.000 euro gebracht, aangezien het project gefaseerd zal worden geïmplementeerd

Het herberekend globaal budget voor 2021 bedraagt zodoende 9.472.970.059 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2020 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2021, van het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen