22 sep 2023 15:28

Vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van griepvaccins

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat, naar analogie met de COVID-19-vaccins, een systeem van honoraria invoert voor de bereiding, levering en toediening van griepvaccins.

Het koninklijk besluit van 6 december 2022 tot vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van COVID-vaccins voorziet een systeem van honoraria voor artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers voor de bereiding, levering en toediening van COVID-vaccins.

In zijn recent advies “2023-24 Vaccinatiestrategie voor de Belgische bevolking” suggereert de Hoge Gezondheidsraad echter om tegelijkertijd het vaccin tegen de seizoensgriep en het vaccin tegen SARS-COVID toe te dienen aan mensen die behoren tot de omschreven doelgroepen.

Gezien de noodzaak om de vaccins toe te dienen aan een aanzienlijk deel van de populatie binnen een korte periode gedurende het najaar 2023, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit eveneens een systeem van honoraria voor de toediening van griepvaccins. Concreet bedraagt het honorarium voor de toediening van een griepvaccin door een arts, een verpleegkundige, een vroedvrouw of een apotheker 15,50 euro. Het ontwerp voorziet daarnaast dat ook artsen het honorarium van 15,50 euro voor de toediening van een COVID-vaccin kunnen aanrekenen en dat verpleegkundigen, vroedvrouwen en artsen het honorarium van 3,22 euro voor de voorbereiding van een COVID-vaccin kunnen aanrekenen.

De specifieke verstrekkingen voor de voorbereiding en toediening van vaccins dienen te worden aangerekend via de derdebetalersregeling en de patiënt is geen enkel bedrag verschuldigd voor deze verstrekkingen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.