05 mei 2017 17:37

Vaststelling van de toelagen en vergoedingen voor federale ambtenaren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. 

Dit ontwerp kadert binnen de harmonisering en de vereenvoudiging van het statuut, zoals voorzien in het regeerakkoord, omdat het de verschillende koninklijke en ministeriële besluiten betreffende de toelagen en vergoedingen ten gunste van het rijkspersoneel of van bepaalde categorieën ervan opheft en in mindere mate wijzigt om alle bepalingen betreffende de toelagen en vergoedingen te bundelen. Het is vernieuwend omdat het een gemeenschappelijk reglementair kader creëert voor de betaling van de toelagen verbonden aan de opleidingsactiviteiten of de bijkomende prestaties.

Het ontwerp bevat de volgende belangrijke inhoudelijke wijzigingen:

 • Vakantiegeld     
  De Copernicuspremie wordt geïntegreerd in de berekening van het vakantiegeld en deze wordt rechtstreeks 92% van de wedde van de maand maart van het vakantiejaar.
 • Directietoelage  
  De directietoelage kan enkel toegekend worden als het personeelslid een team van minstens 10 personen beheert, waaronder stagiairs. Het bedrag van de toelage bedraagt 1 000 euro, ongeacht het niveau van het personeelslid.
 • Toelage voor de uitoefening van een hogere functie
  De leidend ambtenaar is als enige bevoegd om een personeelslid dat een hogere functie uitoefent aan te wijzen. In het geval van een definitief vacante betrekking wordt een verlenging van de uitoefening van de hogere functie na 2 jaar mogelijk als de opgestarte procedure om de definitief vacante betrekking toe te kennen niet of nog niet heeft geleid tot de benoeming van een kandidaat. De betaling van de toelage is verschuldigd vanaf de eerste dag dat het personeelslid de hogere functie uitoefent, als de hogere functie voor een minimale duur van 30 dagen wordt uitgeoefend. 
 • Toelagen voor bijkomende prestaties
  Het bedrag van de toelage voor bijkomende prestaties wordt per uur prestatie vastgelegd op 1/1976e van de bruto jaarwedde genomen als basis voor de berekening van de wedde van de maand waarin de prestaties werden verricht. 
 • Toelage voor opleidingsactiviteiten
  Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 180 euro (niet-geïndexeerd) per dag dat het personeelslid cursus/opleiding geeft.
 • Projecttoelage
  De projecttoelage wordt geschrapt. Er is een overgangsbepaling voorzien.
 • Vergoeding voor reiskosten in het kader van de functie-uitoefening 
  Reiskosten worden terugbetaald ten bedrage van de prijs van een reis in tweede klas, ongeacht niveau of functie van het betrokken personeelslid. Verplaatsingskosten kunnen terugbetaald worden wanneer het personeelslid zijn eigen voertuig moet gebruiken als het moeilijk is om de verplaatsing met het openbaar vervoer te doen.
 • Vergoeding voor verblijfskosten
  De verplaatsing moet verder zijn dan 25 kilometer buiten de agglomeratie van de administratieve standplaats, langer dan 6 uur duren en mag ze er geen aanleiding toe geven dat de werkgever de maaltijdkosten op zich neemt of een voordeel van dezelfde aard. Het bedrag van de dagelijkse vergoeding voor verblijfkosten blijft hetzelfde voor alle niveaus en bedraagt 10 euro. Als de aard zelf van de functie van het personeelslid regelmatige prestaties buiten de administratieve standplaats impliceert, kan de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde beslissen een maandelijkse forfaitaire vergoeding toe te kennen die gelijkstaat met een aantal keren de dagelijkse vergoeding (maximum 16 keer). Wat de verplaatsingen in het buitenland betreft, worden de vergoedingen vastgelegd op basis van de vergoedingen vastgelegd voor de personeelsleden van de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Fietsvergoeding
  De vergoeding is gelijk aan het bedrag dat jaarlijks door de fiscale administratie vrijgesteld wordt van belasting (momenteel 0,22 euro) voor het gebruik van de fiets, inclusief een elektrische fiets met maximale snelheid van 25 km per uur.
 • Vergoeding voor telewerk
  De vergoeding voor telewerk is gelijk aan de kosten van verbindingen en communicaties, met een maximale maandelijkse limiet die is vastgesteld op 20 euro per maand.
 • Specifieke toelage en specifieke vergoeding
  Specifieke toelagen en specifieke vergoedingen kunnen steeds gecreëerd en toegekend worden aan personeelsleden voor prestaties of kosten die in dit besluit niet gedefinieerd zijn. De nieuwe specifieke toelagen of specifieke vergoedingen zullen worden aangenomen door middel van een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit op voorstel van de betrokken minister.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.