15 okt 2004 17:00

Vaststelling van de vakrichtingen

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot vaststelling van de vakrichtingen in het niveau A.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot vaststelling van de vakrichtingen in het niveau A.

Deze essentiële fase in de invoering van de nieuwe loopbaan A zal bevorderlijk zijn voor de beroepsmobiliteit binnen het openbaar ambt. Het Besluit stelt de 17 vakrichtingen vast waarin alle functies van niveau A voortaan worden ondergebracht en die betrekking hebben op 12.000 federale ambtenaren: - overheidsbegroting en overheidsfinanciën - communicatie en informatie - economie - tewerkstelling - fiscaliteit - algemeen beheer - logistiek en economaat - mobiliteit en vervoer - juridische normen en geschillen - personeel en organisatie - bevolking en veiligheid - internationale relaties - menselijke en dierlijke gezondheid - wetenschappen, toegepaste wetenschappen, studie en onderzoek - sociale zekerheid en sociale bescherming - techniek en infrastructuur - informatie- en communicatietechnologie Deze vakrichtingen zijn het resultaat van een uitgebreide analyse van de meer dan 3000 functies die onder niveau A vallen: deze werden gehergroepeerd op grond van finaliteiten, om de ambtenaren in staat te stellen binnen eenzelfde vakrichting te evolueren. De meeste vakrichtingen hebben betrekking op meerdere departementen. Men beperkt zich daarbij niet tot het louter overnemen van de opdrachten van een enkele FOD. Door deze vereenvoudiging zal de mobiliteit van de ambtenaren in grote mate vereenvoudigd worden, daar waar ze vroeger vastzaten in een functie of in een Ministerie. Tot op heden konden de ambtenaren voornamelijk verticaal evolueren en vooral binnen hetzelfde departement, of zelfs dienst. Door de invoering van de vakrichtingen kunnen de ambtenaren van niveau A voortaan ook horizontaal evolueren, doordat de vaardigheden, eerder dan de functie, centraal komen te staan. Bij zijn aantreden legde de Minister de nadruk op het belang van meer mobiliteit binnen het openbaar ambt. Hij stelt dat: "in een tijdperk waarin de diensten steeds doeltreffender moeten zijn en de ambtenaren steeds beter opgeleid, is het noodzakelijk dat iedereen zich kan ontplooien in een functie die zoveel mogelijk aansluit bij zijn capaciteiten en vooral bij zijn verwachtingen. Alleen via mobiliteit, in combinatie met een gevarieerd opleidingsaanbod, kunnen we deze doelstelling verwezenlijken." De vaststelling van de vakrichtingen vormt een eerste belangrijke stap in de invoering van de nieuwe loopbaan A, die in twee fasen zal worden doorgevoerd: - op 1 december 2004 worden de huidige graden omgevormd tot de nieuwe loonschalen van niveau A - op 1 juni 2005 worden alle ambtenaren ondergebracht in een vakrichting en kunnen ze de eerste gecertificeerde opleiding kiezen van hun nieuwe loopbaan.