03 mei 2024 17:51

Vaststelling van de vereiste informatie in het kader van het opzeggingsrecht van de verzekeringnemer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat, bij de opzeg van een verzekeringsovereenkomst, bepaalt welke informatie door de verzekeringnemer moet bezorgd worden aan de nieuwe verzekeraar of aan een verzekeringstussenpersoon.

Door de wet van 9 oktober 2023 tot vereenvoudiging van de opzeggingsregels voor verzekeringsovereenkomsten wordt het voor de consumenten mogelijk gemaakt om bepaalde verzekeringsovereenkomsten na een looptijd van één jaar zonder kosten en zonder boete op te zeggen.

Een nieuw artikel 85/1 wordt ingevoegd in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. In dat artikel wordt er voorzien in een mogelijkheid voor de verzekeringnemer om aan de nieuwe verzekeraar of verzekeringstussenpersoon te vragen om voor zijn rekening de nodige formele stappen te zetten om het opzeggingsrecht uit te oefenen.

Hiervoor hebben de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen bepaalde informatie nodig. Het gaat om:

  • de naam, voornaam en het adres van de verzekeringnemer
  • de identificatie van de huidige verzekeraar of de verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van één of meer verzekeringsondernemingen, bevoegd is om in naam en voor rekening van die verzekeringsonderneming de verzekeringsovereenkomst te beheren, met inbegrip van het ondernemingsnummer
  • het polisnummer van de op te zeggen overeenkomst en de respectievelijke waarborgen
  • de datum van aanvang van de verzekeringsovereenkomst, en de datum van de jaarlijkse vervaldatum van de op te zeggen overeenkomst

Tevens voorziet het ontwerp dat het opzeggingsverzoek door de verzekeringnemer wordt gedaan via een ondertekende duurzame gegevensdrager waarmee de ondertekenaar zich identificeert en zijn wil om de huidige verzekeringsovereenkomst op te zeggen en een nieuwe verzekeringsovereenkomst af te sluiten kenbaar maakt.

De inwerkingtreding is voorzien op 1 oktober 2024.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.