07 mei 2021 17:03

Vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van konklijk besluit goed houdende de vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2021-2022.

Rekening houdend met de huidige begrotingscontext, de prognose van het aantal basisbenoemingen, het gegeven dat een benoeming slechts kan gebeuren na een gemotiveerde voordracht van de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie en de reële behoefte op het terrein worden 70 plaatsen vastgelegd voor gerechtelijke stagiairs.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.