22 feb 2018 15:09

Vaststelling van regels voor de medische verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat regels voor de medische verkiezingen vaststelt.

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) moet om de vier jaar verkiezingen organiseren voor elk van de volgende categorieën van zorgverleners: artsen, tandheelkundigen en kinesitherapeuten. Het resultaat van die verkiezingen stelt de vertegenwoordiging van de beroepsorganisaties vast en verdeelt de mandaten onder de verschillende beslissingsorganen (raadgevende, wetenschappelijke, controlerende organen, etc.) op het niveau van de diensten van het Instituut. De procedure bestaat uit verschillende fasen, waarvan het verloop en de modaliteiten bij koninklijk en ministerieel besluit worden vastgelegd.

Het ontwerp brengt tegelijk met een ministerieel besluit een reeks wijzigingen aan in de huidige teksten betreffende de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de artsen.

De voornaamste aanpassingen voor de verkiezingen 2018 zijn:

  • de arts zal uitsluitend online stemmen (afschaffing van de stemming op papier)
  • de referentieperiode om de voorwaarden inzake de representativiteit toe te passen, wordt het kalenderjaar voor het kalenderjaar van de verkiezingen en niet meer de twee jaren die het jaar van de verkiezingen voorafgaan (2017 wordt dus het referentiejaar)
  • alleen artsen geregistreerd als actief bij het RIZIV zijn opgenomen op de lijst van de kiezers
  • gezien de afschaffing van de scanning van de papieren stemmen, dat veel tijd in beslag nam, wordt de stemmingsperiode met 20 dagen verlengd

De voornaamste aanpassingen voor de verkiezingen 2022 zijn:

  • er worden representativiteitsvoorwaarden toegevoegd voor de beroepsorganisaties: van de minstens 1500 individueel aangesloten leden-artsen:
    • behoort ten minste 10% tot een of twee groepen met de minst goede vertegenwoordiging binnen de Waalse regionale groep, de Vlaamse regionale groep en de Brusselse regionale groep
    • behoort ten minste 5% tot de groep met de minst goede vertegenwoordiging binnen de groep van artsen-specialisten en de groep van huisartsen

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994