21 dec 2006 16:00

Veiligheid van producten en diensten

Verplichtingen van de controleorganismen op het vlak van de veiligheid van producten en diensten

Verplichtingen van de controleorganismen op het vlak van de veiligheid van producten en diensten

Op initiatief van minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed met niet-dringende diverse bepalingen, dat de wet betreffende de veiligheid van producten en diensten wijzigt (wet van 9 februari 1994). Bij indienststellingen, risicoanalyses, preventiemaatregelen, periodieke controles en conformiteitsbeoordelingsprocedures komen er verschillende controle-instellingen aan te pas. Toch zijn er op dit ogenblik geen algemene regels die hun werkingscriteria, organisatie en opdrachten bepalen. Dat veroorzaakt veiligheidsrisico's voor de consument en commerciële druk bij die instellingen. Om te vermijden dat ze ongelijk worden behandeld, schrijft het voorontwerp algemene regels voor die gelden voor alle tussenkomende instellingen. Het bepaalt hun verplichtingen en de wijze waarop ze worden gecontroleerd. - voor de werkingscriteria: bepaalt het de manier waarop controles worden uitgevoerd, de benodigde apparatuur en documentatie, de wijze waarop verslagen worden opgesteld... - voor de organisatie: bepaalt het de wijze waarop de interne werking wordt georganiseerd, de opleiding en de onafhankelijkheid van het personeel, de vereisten voor personen belast met de leiding, het beheer van de werkzaamheden... - voor de opdrachten: de aard van de taken die worden uitgevoerd zoals indienststellingen, opstellen van risicoanalyses, bepalen van preventiemaatregelen, periodieke controles, conformiteitsbeoordelingsprocedures... - voor de controlemodaliteiten: het verstrekken van de nodige gegevens en documenten, het opvolgen van de instructies en van de door de administratie opgelegde controlemaatregelen,...