07 dec 2018 16:54

Veiligheidsbelangen bij overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Economie Kris Peeters en minister van Defensie Sander Loones een ontwerp van koninklijk besluit goed over overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Het ontwerp verduidelijkt de wijze waarop rekening wordt gehouden met de vereisten omtrent essentiële veiligheidsbelangen in het kader van de plaatsing van bepaalde overheidsopdrachten. Zo wordt ook de bevoegdheidsverdeling geregeld tussen de minister van Defensie en de minister van Economie, en de tussenkomst van de ministerraad.

Daarnaast zorgt het ontwerp ervoor dat de wijzigingen die werden aangebracht door de wet 'overheidsopdrachten' van 17 juni 2016 aan de wet 'defensie en veiligheid' van 13 augustus 2011 formeel in werking treden en dat het koninklijk besluit van 6 februari 1997 over de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten wordt opgeheven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitvoering van titel 3/1 van de wet 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied