06 sep 2002 17:00

Veiligheidskorps

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte, met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen. De Ministerraad heeft dus de installatie van een veiligheidskorps goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte, met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen. De Ministerraad heeft dus de installatie van een veiligheidskorps goedgekeurd.

Aansluitend bij dit dossier heeft de Ministerraad ook de voorstellen met betrekking tot het pensioen van de veiligheidsbeambten, en van hun selectie en vorming goedgekeurd. Vermits de Regering bij voorrang militairen wenst in te schakelen, diende een regeling te worden getroffen met betrekking tot hun pensioen. Militairen die veiligheidsbeambte bij het Ministerie van Justitie worden verliezen de hoedanigheid van militair, en dus ook het recht om op 56 jaar met pensioen te gaan. Zodoende werd beslist om de veiligheidsbeambten met 20 jaar dienstjaren toe te laten om desgewenst op 58 jaar met pensioen te gaan. De militairen echter die op de dag van publicatie van de wet (zie hoger) 50 jaar of ouder zijn, en 20 dienstjaren achter de rug hebben, kunnen nog steeds op 56 jaar met pensioen gaan. Wat betreft de selectie en vorming werd beslist dat de kandidaten, vooraleer zij tot het veiligheidskorps kunnen toetreden en de basisopleiding mogen aanvatten, binnen het Ministerie van Justitie eerst geëvalueerd worden tijdens een vierdaagse introductie. Na positief advies van een bijzondere evaluatiecommissie krijgen zij de hoedanigheid van veiligheidsbeambte.