10 nov 2016 18:24

Veiligheidskorps van de FOD Justitie: integratie van de jaarlijkse forfaitaire toelage in de wedde

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet om de jaarlijkse forfaitaire toelage te integreren in de wedde van agenten van het Veiligheidskorps van de FOD Justitie.

Het ontwerp van koninklijk besluit komt er op vraag van de vakbonden. Dezelfde toelage is bij koninklijk besluit reeds geïntegreerd bij het bewakend en technisch personeel van penitentiaire instellingen. Rekening houdend met het feit dat de integratie werd gedaan voor de personeelsleden van de gevangenissen die genoten van dezelfde premie, voorziet het ontwerp een identieke maatregel voor het Veiligheidskorps, dat instaat voor het transport van gedetineerden, omdat zij deel uitmaken van hetzelfde directoraat-generaal als gevangenispersoneel.

Het ontwerp wordt voor advies overgedragen aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor

de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de
veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie – integratie van de jaarlijkse forfaitaire toelage in de wedde