24 apr 2015 15:53

Veiligheidsvoorschriften voor de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vereisten op het vlak van de veiligheid van de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties opneemt in de nationale regelgeving.

Er bestaat op dit ogenblik geen specifieke nationale regelgeving die de nucleaire veiligheid beoogt van de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties. Het tot stand brengen van een dergelijk reglementair kader is echter vereist door de Europese richtlijn 2009/71/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties. Het beantwoordt tevens aan een aanbeveling van de internationale «IRRS»-audit.  

Het ontwerp vult dan ook het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties aan met een specifieke afdeling over de buitenbedrijfstelling (ontmanteling inbegrepen) van inrichtingen van klasse I of een gedeelte ervan.

Een nieuwe afdeling VI over de buitenbedrijfstelling zal in hoofdstuk 2 over de generieke veiligheidsvoorschriften worden opgenomen. Door deze integratie kunnen de specifieke vereisten voor de buitenbedrijfstelling beperkt worden, aangezien de generieke veiligheidsvoorschriften (zoals het managementsysteem, nucleair veiligheidsbeleid, opleiding van het personeel...) reeds opgelegd worden door de andere afdelingen van hoofdstuk 2 van
het koninklijk besluit van 30 november 2011.

Het ontwerp houdt rekening met de bevoegdheidsverdeling tussen de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op het vlak van buitenbedrijfstelling en ontmanteling.