20 jul 2011 12:55

Vennootschappen

Regeling van de verslaggevings- en documentatieverplichting bij fusies en splitsingen

Regeling van de verslaggevings- en documentatieverplichting bij fusies en splitsingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de verlaggevings- en documentatieverplchting bij fusies en splitsingen van vennootschappen. Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck wijzigt het wetboek van vennotschappen en zet richtlijn 2009/109/Eg in Belgisch recht om.

Het voorontwerp versoepelt een aantal informatieverplichtingen voor vennootschappen die achterhaald of buitensporig zijn. De ministerraad wil zo de administratieve lasten beperken, zodat de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen wordt gevrijwaard. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het bestuursorgaan moet geen verslag meer over het fusievoorstel opmaken als alle vennoten ermee hebben ingestemd.
  • Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering niet meer op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen als alle vennoten ermee hebben ingestemd.
  • De doelgroep moet geen tussentijdse cijfers opstellen als de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag opstelt, of als alle vennoten ermee hebben ingestemd.
  • Een vennoot kan stukken langs elektronische post ontvangen, zodat hij niet meer langs de zetel moet gaan om een afschrift te verkrijgen.
  • Als een vennootschap bepaalde documenten op zijn website beschikbaar stelt, moet hij ze niet meer op de zetel ter beschikking houden (maar wel naar de vennoten zenden). Als de documenten op de website van de vennootschap kunnen worden gedownload en afgedrukt, moet hij ze niet meer naar de vennoten zenden (maar wel op de zetel ter inzage houden) 
  • Fusies van moederondernemingen en hun dochterondernemingen hebben beperkte economische gevolgen voor aandeelhouders en schuldeisers als het stemrecht van de moederonderneming 90% of meer omvat van de aandelen en andere effecten van de dochteronderneming waaraan stemrecht is verbonden.
  • Hetzelfde geldt voor sommige splitsingen, met name als vennootschappen worden gesplitst in  nieuwe vennootschappen die eigendom zijn van de aandeelhouders in een verhouding die evenredig is met hun rechten in de gesplitste vennootschap. Daarom dienen in dag geval de verslaggevingsverplichtingen uit de richtlijnen  78/855/EEG en 82/891/EEG te worden verlicht.

Het voorontwerp wordt voor advies naar de Raad van State verstuurd.