30 jun 2016 16:52

Verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en gegevensverzameling inzake internet en telecommunicaties - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet, elektronische communicatie en telecommunicaties.

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan de adviezen van de Raad van State, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het College van procureurs-generaal. Het past het Wetboek van strafvordering aan de technologische evolutie aan en brengt een aantal verbeteringen aan in het opsporingsonderzoek en het gerechtelijke onderzoek, meer bepaald in de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden inzake internet, elektronische communicatie en telecommunicaties.

De voornaamste wijzigingen die door het voorontwerp worden aangebracht in het Wetboek van Strafvordering zijn:

 • de niet-heimelijke zoeking in een informaticasysteem, gebaseerd op vier niveaus:
  • de zoeking waartoe de officier van gerechtelijke politie kan beslissen in een informaticasysteem dat in beslag is genomen
  • de door de procureur des Konings bevolen zoeking in een informaticasysteem dat niet in beslag is genomen, maar dat wel nog kan zijn
  • de door de procureur bevolen uitbreiding van een zoeking tot een informaticasysteem dat verbonden is aan een informaticasysteem dat het onderwerp is van de eerste maatregel voor zover de informatie toegankelijk is zonder code in te voeren
  • elke andere niet-heimelijke zoeking in een informaticasysteem, bevolen door een onderzoeksrechter
 • het uitvoeren van het cybercrime-verdrag van de Raad van Europa door de invoering van een procedure voor de bevriezing van gegevens op verzoek van een derde staat
 • uitbreiding kijkoperatie:
  • de mogelijkheid tot het openen van gesloten voorwerpen en het nemen van stalen
  • het expliciet openstellen van de inkijkoperatie voor informaticasystemen, voorbehouden aan de onderzoeksrechter
 • de invoering van een specifieke maatregel voor interacties of infiltraties die uitsluitend op het internet plaatsvinden
 • de termijn van observatie wordt van één naar drie maanden gebracht
 • over het onderscheppen van telecommunicatie:
  • invoering van de heimelijke zoeking in een informaticasysteem
  • samenvoeging van die heimelijke zoeking in een informaticasysteem en de onderschepping van telecommunicatie
  • uitbreiding van de lijst van misdrijven waarvoor de maatregel mogelijk is

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.