21 dec 2012 12:11

Verbetering van de invordering van vermogensstraffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed met diverse maatregelen om de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken te verbeteren.

Het voorontwerp voert het actieplan 2012-2013 van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude en de bijkomende maatregelen op het vlak van fraudebestrijding uit die de ministerraad bij de opmaak van de begroting 2013 heeft genomen. De maatregelen zullen de uitvoering van strafrechtelijke veroordelingen tot
verbeurdverklaringen (en geldboeten en gerechtskosten) effectiever en efficiënter maken.

Het gaat om:

  • de invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO) waarbij het openbaar ministerie en politie actief het vermogen van de veroordeelde opsporen en de indentificatie en inbeslagname om de strafrechtelijke veroordeling uit te voeren
  • de verruiming van de mogelijkheden om een beslag te leggen bij equivalent in het stadium van het strafonderzoek en de strafuitvoering, tot de goederen die de verdachte of veroordeelde heeft ondergebracht bij malafide derden
  • de verlenging van de verjaringstermijn voor de uitvoering van de verbeurdverklaring tot 30 jaar, zonder mogelijkheid tot schorsing of stuiting
  • de aanwijzing van gespecialiseerde ambtenaren binnen de FOD Financiën, die instaan voor de invordering van verbeurdverklaarde geldsommen
  • de afschaffing van de mogelijkheid voor de strafrechter om een verbeurdverklaring met uitstel van de tenuitvoerlegging uit te spreken
  • de opvolging van de uitvoering in het buitenland van verbeurdverklaringen die zijn uitgesproken door de Belgische strafrechter door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) op verzoek van de behandelende magistraat van het openbaar ministerie

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken