19 jul 2019 18:37

Verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet uitvoert die de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers verbetert.

Het ontwerp zorgt voor een aantal aanpassingen, om deze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen via de wet van 5 mei 2019. Het gaat onder meer om de volgende verbeteringen:

  • De lijst van ziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling wordt uitgebreid tot longkanker en larynxkanker volgens dezelfde voorwaarden als die voor beroepsziekten. Tot op heden ging het enkel over mesothelioom en asbestose.
  • In het kader van asbestose en mesothelioom, ontvingen de rechthebbenden een rente in geval van overlijden. De rechthebbenden genieten nu hetzelfde voordeel voor long- en larynxkanker.
  • Tot nu toe hebben de slachtoffers pas een tussenkomst gekregen vanaf de datum van hun aanvraag. Voortaan ontvangen zij deze tussenkomst vanaf de diagnose, met maximaal 120 dagen tussen de diagnose en de aanvraag.
  • De indiening van een aanvraag voor beroepsziekten is van toepassing op het asbestfonds (en vice versa) voor de erkenning van de twee nieuwe ziekten: larynxkanker en longkanker veroorzaakt door asbest (cumulatief plafond van de twee vergoedingen)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers