20 apr 2018 15:20

Verbetering van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/50/EU, die de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten tracht te verbeteren.

Om deze richtlijn om te zetten, wordt in het kader van een pensioentoezegging ten voordele van een werknemer de mogelijkheid geschrapt om aansluitingsvoorwaarden, evenals voorwaarden voor het verwerven van aanvullende pensioenrechten, te voorzien: elke aangeslotene die beoogt wordt door de pensioentoezegging is onmiddellijk aangesloten en bouwt onmiddellijk pensioenrechten op. Deze maatregel is in overeenstemming met de wens van de regering om de aanvullende pensioenen te democratiseren en de band tussen beroepsloopbaan en pensioen te versterken.

Daarnaast wordt verduidelijkt dat de aangeslotene, behalve indien de inlichtingen reeds voorzien zijn in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst, volgende inlichtingen na eenvoudige aanvraag kan verkrijgen:

  • voor de aangeslotenen die in dienst zijn: de voorwaarden voor het opbouwen van pensioenrechten en de gevolgen van de toepassing van deze voorwaarden in het geval van het beëindigen van de arbeidsverhouding
  • de voorwaarden die het behandelen van de pensioenrechten regelen na het beëindigen van de arbeidsverhouding

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet inzake de omzetting van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers
tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten