11 mrt 2016 13:00

Verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Het voorontwerp van wet machtigt de Koning een maatregel te nemen om de vrouwelijke zelfstandige die haar activiteit onderbreekt voor een bevalling vrij te stellen van bijdrage. Het voorontwerp past ook het koninklijk besluit nr. 72 aan om ervoor te zorgen dat de vrijstelling van de bijdrage waarvan zij geniet geen afbreuk doet aan het bewijs van de zelfstandige activiteit. Dit wordt normaal gezien geleverd door de betaling van de sociale bijdragen, voor de toekenning van de rechten op het vlak van pensioenen. Het versterkt ook de wettelijke basis van de bepalingen die de verzoening tussen het professionele leven en het privéleven van de zelfstandigen bevorderen.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit voert het nieuwe artikel 15, §2bis uit van het koninklijk besluit nr. 38.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit beoogt de volgende verbeteringen:

  • De moederschapsrust wordt verlengd van acht weken (negen bij de geboorte van een meerling) tot 12 weken (13 bij de geboorte van een meerling). Deze verlenging gaat enkel over de facultatieve periode van de moederschapsrust. De verplichte periode blijft nog steeds drie weken.
  • De termijn waarbinnen deze moederschapsrust moet worden opgenomen, wordt verlengd van 21 tot 36 weken.
  • De vrouwelijke zelfstandige heeft de mogelijkheid om gedurende de facultatieve periode van haar moederschapsrust haar normale beroepsactiviteit halftijds uit te oefenen. In dat geval wordt het forfaitaire bedrag van de wekelijkse uitkering met de helft verminderd (224,66 euro) en telt de facultatieve periode dan maximum 18 weken halftijdse moederschapsrust (of 20 weken in geval van de geboorte van een meerling). Deze mogelijkheid bestaat ook bij de verlenging van de moederschapsrust verbonden aan de ziekenhuisopname van het kind.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van moederschap

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten