25 apr 2020 21:45

Verbod op het gebruik van Americium-241 in textielsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het gebruik van het radioactieve Americium-241 verbiedt in de textielsector.

Het ontwerp verbiedt het gebruik van Americium-241-bronnen voor de meting van dikte, massa of densiteit bij de vervaardiging van textiel. Dit vermijdt het risico op:

  • een radioactieve besmetting van de installaties
  • een verspreiding van de radioactieve besmetting binnen en buiten de installaties bij brand
  • het ontstaan van weesbronnen in geval van slecht beheer

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, en houdende de verbodsbepaling betreffende het gebruik van Americium-241 voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel