15 okt 2004 17:00

Verbod op hulp en bijstand aan de Taliban

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, aangaande een verbod op hulp en bijstand in verband met militaire activiteiten aan Usama Bin Laden, de leden van de Al-qa'ida organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten.

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, aangaande een verbod op hulp en bijstand in verband met militaire activiteiten aan Usama Bin Laden, de leden van de Al-qa'ida organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten.

Het ontwerp zet Resolutie 1390 (2002) (*) en Verordening 881/2002 (**) in Belgisch recht om. Het bepaalt dat het voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit verboden is, om vanop het nationaal grondgebied rechtstreeks en onrechtstreeks technisch advies, bijstand of opleiding bedoeld in artikel 3 van de Verordening te verlenen, te verkopen, te leveren of over te dragen aan de natuurlijke of rechtspersonen, groepen en entiteiten die in de bijlage van dit ontwerp vermeld staan. Het ontwerp bepaalt ook dat het voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit verboden is, om bewust en opzettelijk deel te nemen aan de activiteiten bedoeld in artikel 4 van de Verordening. Dit ontwerp heeft uitwerking met terugwerkende kracht op 30 mei 2002, de datum waarop de Verordening in werking trad. (*) artiekl 2, §c. (**) artikel 3 en artikel 4, §1. Raad van 27 mei 2002.