19 nov 2004 16:00

Verbruikers verworpen door gasleveranciers

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende de tarifering voor de levering van aardgas aan verbruikers door middel van een budgetmeter.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed betreffende de tarifering voor de levering van aardgas aan verbruikers door middel van een budgetmeter.

De decreten van het Vlaams Gewest bepalen dat verbruikers die in gebreke zijn met de betaling van hun gasfactuur, niet langer door hun gasleverancier worden bevoorraad. In uitvoering van deze gewestelijke regelgeving krijgen deze afnemers een budgetmeter, zodat ze door hun leverancier verder bevoorraad kunnen worden met een op voorhand betaalde kaart die oplaadbaar is bij de OCMWs. Voor afnemers die in precaire omstandigheden leven, gelden de tarieven voor «beschermde» klanten, zoals opgenomen in de besluiten van december 2003. Voor afnemers die zich niet in deze moeilijke toestand bevinden bestond er echter tot op heden geen enkele bepaling. Het risico bestond dat dergelijke klanten, die soms tijdelijk in moeilijkheden verkeren (jobverlies, scheiding), geconfronteerd worden met onbetaalbare facturen. Het ontwerp legt doorzichtige en billijke prijzen vast. Voortaan zullen de afnemers in een dergelijke situatie een prijs aan hun leverancier moeten betalen die de aankoopprijs door een openbare procedure, de transport- en de distributieprijzen (die door de regulator goedgekeurd worden) en een corrigerende factor behelst, zodat de aldus verkregen prijs niet onder het gemiddelde tarief van de leveranciers uit de regio ligt.