17 nov 2023 17:00

Verdeling van de administratiekosten voor de Terug Naar Werk-trajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden vastlegt voor de “Terug Naar Werk-trajecten” in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten.

De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt dat een bijkomende bedrag aan administratiekosten aan de verzekeringsinstellingen wordt toegekend met het oog op de voorbereiding en uitvoering van de “Terug Naar Werk-trajecten”. Deze bijkomende administratiekosten worden verdeeld onder de verzekeringsinstellingen op basis van een verdeelsleutel die onder meer gebaseerd is op het aantal ingevulde vragenlijsten ontvangen tijdens het vorige dienstjaar.

Om het vaststellen van de verdeelsleutel te versnellen, bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat rekening zal worden gehouden met de gegevens van het vierde kalenderkwartaal voor het tweede dienstjaar dat het betrokken dienstjaar voorafgaat (N-2) en met de gegevens van het eerste, tweede en derde kalenderkwartaal van het dienstjaar dat het betrokken dienstjaar voorafgaat (N-1).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.