22 dec 2023 20:41

Verdeling van de administratiekosten voor de "Terug Naar Werk-trajecten"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeelsleutel aanpast voor de bijkomende administratiekosten die aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend met het oog op de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten".

De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt dat een bijkomend bedrag aan administratiekosten aan de verzekeringsinstellingen wordt toegekend voor de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten". Deze bijkomende administratiekosten worden verdeeld onder de verzekeringsinstellingen op basis van een verdeelsleutel vastgelegd door het koninklijk besluit van 27 januari 2022.

Concreet wordt bepaald dat voor de verdeelsleutel van het jaar N rekening moet worden gehouden met de ontvangen ingevulde vragenlijsten en de ondertekende positieve engagementsverklaringen voor jaar N-1.

In de praktijk zullen deze gegevens pas ten vroegste in januari van het betrokken dienstjaar (jaar N) worden doorgestuurd door de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV, wat kan resulteren in een vertraging bij het vaststellen van de verdeelsleutel.

Om deze situatie te verhelpen, bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat rekening zal worden gehouden met het aantal ontvangen vragenlijsten en ondertekende positieve engagementsverklaringen tijdens de eerste drie kwartalen van het dienstjaar voorafgaand aan het dienstjaar in kwestie (jaar N-1) en tijdens het vierde kwartaal van het tweede dienstjaar voorafgaand aan het dienstjaar in kwestie (jaar N-2).

Er is echter een afwijking voorzien voor het dienstjaar 2024, waarvoor alleen ingevulde vragenlijsten in aanmerking zullen worden genomen die zijn ontvangen tijdens het eerste, het tweede, en het derde kalenderkwartaal van het dienstjaar 2023.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de “Terug Naar Werk-trajecten” betreft