28 mrt 2014 17:40

Verdeling van de opdrachten voor civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten van civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming verdeelt.

De hervorming van de civiele veiligheid vormt de aanleiding om ook de opdrachten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en de hupverleningszones beter op elkaar af te stemmen en hun taken op functionele basis te integreren.

Het ontwerp:

  • legt de basisopdrachten van de hulpverleningszones vast op basis van de minimumvoorwaarden voor de snelste adequate hulp. Voor de uitvoering kan de zone beroep doen op een andere zone of een operationele eenheid van de Civiele Bescherming
  • legt de opdrachten voor gespecialiseerde technische ondersteuning door de Civiele Bescherming vast
  • bepaalt hoe de operationele diensten naar een interventie kunnen uitrukken
  • biedt een reglementair kader voor samenwerkingsovereenkomsten tussen zones en operationele diensten
  • creëert een kader voor de gevallen waarin de operationele eenheid bepaalde dringende opdrachten van een hulpverleningsdienst uitvoert als voorpost
  • creëert een kader voor de toekomstige organisatie van suprazonale opdrachten die bepaalde hulpverleningszones en operationele eenheden vervullen: gevaarlijke stoffen, spoorwegongeval ...
  • bepaalt dat de operationele leiding bij een interventie ter versterking van een andere zone of van de CB steeds bij de officier van de zone ligt, ongeacht de graad van de officier van het andere team
  • bepaalt dat de directeur van de commandopost van de operaties de officier is met de hoogste graad van de zone, die aanwezig is op de locatie van interventie, ongeacht de graad van de andere aanwezige officieren

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de opdrachten en van de taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming, alsook hun interventiemodaliteiten, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen