10 jun 2022 15:49

Verdeling van de tweede schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2022

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van de tweede schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2022.

In overeenstemming met de beslissingen van de ministerraad van 23 oktober 2020 over de meerjarenbegroting 2021-2024 gaat het om de herverdeling van het bedrag van 15.110.000 euro aan vastleggingen en van 15.466.000 euro aan vereffeningen voor de realisatie van een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid voor het jaar 2022.

De gevraagde middelen zullen hoofzakelijk verdeeld worden onder Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er worden ook bijkomende budgetten voorzien voor Myria en de FOD BOSA.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid