23 dec 2022 16:58

Verdeling van de welvaartsenveloppe 2023-2024 voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitvoering geeft aan de beslissing van de regering betreffende de verdeling van de welvaartsenveloppe 2023-2024 voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Concreet gaat het om een verhoging van de volgende sociale uitkeringen voor de zelfstandigen:

  • de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht met 2% vanaf 1 juli 2023
  • de uitkering voor mantelzorg met 2% vanaf 1 mei 2023
  • de vaderschaps- en geboorte-uitkering met 1% vanaf 1 mei 2023
  • de rouwuitkering met 1% vanaf 1 juli 2023

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen in uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact