23 dec 2022 16:58

Verdeling van de welvaartsenveloppen voor 2023-2024 in het stelsel voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de welvaartsenveloppen voor 2023-2024 te verdelen in het stelsel voor zelfstandigen.

Het voorontwerp van wet voorziet voor de pensioenen die werkelijk en voor de eerste keer ingaan op 1 juli 2023 en die berekend worden op basis van de beroepsinkomsten (toekomstig proportioneel pensioen) de volgende maatregelen:

  • een verhoging met 1,7% van de pensioenopbrengst verkregen tijdens de loopbaanjaren in de periode tussen 1984-2020
  • een verhoging met 1,7% van de pensioenopbrengst verkregen voor de forfaitaire loopbaanjaren voorafgaand aan 1984

Deze nieuwe verhoging met 1,7% voor voornoemde jaren komt boven op de verhoging van 1,7% voor dezelfde jaren voorzien in de vorige enveloppe en dit voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 juli 2023. De personen die op pensioen gaan tussen 1 juli 2021 en 1 juni 2023 zullen enkel genieten van de eerste verhoging die voorzien werd in de vorige enveloppe.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in:

  • op 1 juli 2023 een verhoging met 1,2% van de proportionele pensioenen ingegaan vóór 2008
  • op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2016
  • op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2017
  • op 1 mei 2023 een verhoging met 3% van de welvaartspremie

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, voor wat betreft de welvaartsaanpassingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor zelfstandigen