20 mei 2016 18:11

Verdeling van het provisionele krediet om uitgaven van asiel en migratie te dekken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet voor het begrotingsjaar 2016 om uitgaven voor asiel en migratie te dekken.

Het ontwerp van koninklijk besluit verdeelt de provisie met betrekking tot de asielcrisis voor het jaar 2016. Bij de uitwerking van de initiële begroting 2016 werd deze provisie vastgelegd op 350 miljoen euro. In zijn verslag van 8 maart 2016 bepleitte het Monitoringscomité een verhoging van deze provisie met 300 miljoen euro om de betrokken departementen te kunnen helpen het hoofd te bieden aan de bijkomende kosten voor het beheer van de asielcrisis. De provisie "Asiel" die in 2016 moet worden verdeeld, bedraagt intussen 650 miljoen euro. 

De ministerraad belast de minister van Begroting met de uitvoering van het koninklijk besluit tot verdeling van de provisie op basisallocatie 03 41 10 01.00.03 "Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van niet-structurele uitgaven van asiel en migratie.